Регистър на училищата

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, Град Пловдив - Специалности

гимназия за екранни изкуства пловдив

гимназия за екранни изкуства пловдив, гимназия за сценични и екранни изкуства, гимназия с професионална насоченост пловдив, добро професионално обучение пловдив, национална гимназия за сценични и екранни изкуства, нг за сценични и екранни изкуства пловдив, нгсеи пловдив, предпочитана гимназия за сценични изкуства пловдив, предпочитано училище за сценични изкуства пловдив, препоръчана гимназия за екранни изкуства пловдив, препоръчана гимназия за сценични изкуства пловдив, препоръчана национална гимназия пловдив, препоръчана професионална гимназия пловдив, средно национално училище пловдив, средно професионално училище пловдив, средно училище за екранни изкуства пловдив, средно училище за сценични и екранни изкуства, средно училище за сценични изкуства пловдив, училище за сценични и екранни изкуства пловдив

Галерия

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства
Национална гимназия за сценични и екранни изкуства
Национална гимназия за сценични и екранни изкуства
Национална гимназия за сценични и екранни изкуства

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства
Специалности

В Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, Пловдив се извършва прием и обучение по следните специалности:

 

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства

 
Костюм - подготвя художници изпълнители, способни да работят в системата на сценичните изкуства като изпълнители на сценични костюми. Запознава с особеностите на целия процес при реализация на сценичните костюми, основните видове сценични жанрове, материали и техники при изпълнението му. Придобиват се основни умения и знания за конструкцията, силуета, стиловете и историческото развитие на костюма като част от материалната култура на човека. Формира се отношение към цялостната работа при реализиране на сценични спектакли и екранни продукции.Овладяват се класически и специфични технологии за изработване на сценичен костюм. Изучавани дисциплини: компютърна графика, сценичен костюм, история на костюма, конструиране.

 

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства Пловдив

 

Актьорство за куклен театър - запознава с различните техники на актьорската професия, с тяхното взаимодействие, с етапите на създаване на цялостно сценично произведение. Придобиване на знания, умения и компетентности. Възпитава у учениците аналитично мислене и умения за самостоятелно творчество. Развива способността за колективна дейност и спазване на морално-етичните норми на съвместното творчество. Запознава с историята на драматичното изкуство като неотменена част от духовната култура на човека. Формира професионални компетенции в тясна връзка с изграждането на личностно полезни качества – концентрация, дисциплина, отговорност, култура на поведение, култура на комуникация, умение за работа в екип. Изучавани дисциплини: актьорство за драматичен театър, актьорство за куклен театър, сценично движение, техника на говора, художествено слово, танци, пантомима, история на театъра, грим и перуки, вокална подготовка, солфеж, история на изкуството.

 

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства Пловдив

 

Актьорство за драматичен театър - запознава с различните техники на актьорската професия, с тяхното взаимодействие, с етапите на създаване на цялостно сценично произведение. Придобиване на знания, умения и компетентности. Възпитава у учениците аналитично мислене и умения за самостоятелно творчество. Развива способността за колективна дейност и спазване на морално-етичните норми на съвместното творчество. Запознава с историята на драматичното изкуство като неотменена част от духовната култура на човека. Формира професионални компетенции в тясна връзка с изграждането на личностно полезни качества – концентрация, дисциплина, отговорност, култура на поведение, култура на комуникация, умение за работа в екип. Изучавани дисциплини: актьорство за драматичен театър, актьорство за куклен театър, сценично движение, техника на говора, художествено слово, танци, пантомима, история на театъра, грим и перуки, вокална подготовка, солфеж, история на изкуството.

 

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства Пловдив

 

Художествено осветление - дава познания за творческото изграждане на художественото осветление, включено в сценографското решение на спектакъла. Изгражда умения за проектиране на художествено осветление за цялостен спектакъл или интериорен и екстериорен обект. Добиват се представи за художествените възможности на светлината. В края на обучението учениците се справят успешно със сложни осветителни задачи, включени във всички сценияни и екранни изкуства. Изучавани дисциплини: художествено осветление, осветителна техника, електротехника, озвучителна техника, компютърно проектиране.

 

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства Пловдив

 

Кукли - запознава с театралната кукла като пластично произведение и като конструкция, с начините и средствата за осъществяването и в материал, със спецификата на куклента сценография и с компонентите на кукленотеатралната среда. Учениците придобиват базови знания за професионалната среда, в която се провежда куклено-театрално действие. Запознават се с историята и съвременното състояние, както и с посоките на развитие на кукления театър като сценично изкуство. Овладяват се класически и съвременни технологии за работа в професионална среда. Изучавани дисциплини: театрална кукла, история на костюма, конструиране на кукли, театралени, кино и телевизионен декор, скулптура, компютърно проектиране.

 

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства Пловдив

 

Грим и перуки - дава познания за основните принципи на професията гримьор-перукер, подробни теоретични и практически компетенции на всички нива на гримьорското и перукерското изкуство. Придобиват се адекватни практически умения, овладяват се технологии и техники, съответстващи на съвременните изисквания в областа на грима и перукерството. Изучавани дисциплини: грим, проектиране на грима, перукерство, материалознание, аксесоари, история на грима и прическата, фризьорство, компютърно проектиране.

 

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства Пловдив

 

Декор - запознава с основните принципи на дизайнера на татрален, кино и телевизионен декор, формира практически и теоретични компетенции на всички нива за всички изпълнители в театъра, киното и телевизията. Изгражда завършeни специалисти в областа на художествено-сценичното изпълнение с приложимост в целия спектър от области на приложните изкуства. Обучението изчерпва на традиционно и съвременно ниво всички разновидности на дизайна на декор, овладяват се съответните техники и технологии. Изучавани дисциплини: театрален, кино и телевизионен декор, театрална бутафория, театрална кукла, театрална живопис, аксесоари, компютърно проектиране.

 

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства Пловдив

 

Пантомима

 

Контакти

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Петко Д. Петков 8
Телефон: 032626423, 032626425
GSM: 0879148823, 0879148825
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ , Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД