Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХРИСТО БОТЕВ, Град Велинград

пггс христо ботев

пггс христо ботев, велинград, пггс христо ботев велинград, гимназия по горско стопанство

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХРИСТО БОТЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХРИСТО БОТЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХРИСТО БОТЕВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХРИСТО БОТЕВ
Информация

ПГГС ХРИСТО БОТЕВ

     Учебният процес в ПГГС Христо Ботев непрекъснато се усъвършенства, като последните учебни планове са от 1999г. и 2004г. с 5-годишен срок на обучение и придобиване на III степен на професионална квалификация след завършен 13 клас и успешно положени държавни изпити по професията и специалността.

       За дългогодишна успешна учебно- възпитателна дейност гимназията е наградена с орден "Кирил и Методий" II степен.

   Учителският колектив е висококволифициран- всички учители са с висше образование, близо половината от тях са с I, II и III клас-квалификация, някои от тях са автори и съавтори на учебници по професионална подготовка. През последните години учителският колектив винаги е участвал активно и е оказвал съдействие на МОН при изработване на нови учебни планове и програми, ДОИ по професията, критерии за оценяване при провеждането на държавни квалификационни изпити.
    За осъществяване на солидна професионална подготовка и неразривна връзка между теория и практика в обучението се поддържат традиционни интеграционни връзки с горските стопанства във Велинград, Юндола, Селище, Чехльово, Ракитово и др.
     Възпитаниците на нашето училище са залесили над 50 хиляди декара млади гори, като и в момента извеждат отгледни сечи, направа на просеки, таксации на дивеча и още много горскостопански мероприятия. От откриването на училището до сега в него са подгатвени над 4000 специалисти, които работят в системата на горите- в горските и ловни стопанства, в лесозащитни и семеконтролни станции, в проектантски организации, фирми за търговия с дървени материали и на много други места. Първи директор на гимназията е инж. Янко Узунов, който едновременно с това е и директор на велинградското лесничейство. За развитието и просперирането на училището ни голям принос имат директорите: инж.Сава Нешев- за периода 1950г. до 1976г. и инж.Иван Чешмеджиев- от 1976г. до 1995г

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХРИСТО БОТЕВ

Град Велинград, Община Велинград, бул. Хан Аспарух 111 а
Факс: 035952218
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Велинград

ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, Велинград

   ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ е най-младото на територията на община Велинград. До 1955 година учениците са се обучавали в прогимназия Кирил и Методий. По редица обективни причини децата не са посещавали ред