Регистър на училищата

ПГИТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, Град Велинград

ПГИТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
Информация

ПГИТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

  • ПГИТ-надежден старт за живота!
  • Шанс за всеки според възможностите, желанията, очакванията!
  • Европейски професионализъм-компетентни, коректни, ефективни!
  • Амбициозни и уверени,винаги във всичко премерени!
  • Смели идеи, ясни и достижими цели!
  • Добри основи в теорията,отлични резултати в практиката!

 


В СПА столицата на Балканите- Велинград се намира едно от най-модерните и търсено от учениците в цялата страна училище- Професионална гимназия по икономика и туризъм "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ". Училището е създадено по предложение на Общински съвет Велинград и с решение на Министерството на народната просвета за нуждите на общината. С писмо XI-2003 от 26.08 на Пазарджишкия окръжен съд на 15 септември
 1975 година е открито средно професионално-техническо училище по общест-вено хранене.Тогавашен негов директор е г-н Иван Мирчев, изпълняващ длъж-ността си до 1989 г. 

Предмет на дейност на училището е учебно-възпитателната работа и подготовка на кадри за сферата на общественото хранене - кулинар-готвачи и сервитьори с прием след осми клас, с тригодишен курс на обучение. До 1983 г. се разкриват нови паралелки по специалностите " Оператор на хляб, хлебни и слад-карски изделия" и "Оператор в шевното производство". към училището е създаден учебно-производствен комплекс /УПК/ с професионална квалификация - кулинар, продавач-консултант, а по късно и оператор в шевното производтсво.

От 1989 до 1992 г. директор на училището е Иванка Цанова. Необходимостта от по-квалифицирани специалисти налага разкриване на първите техникумски паралелки през 1991 г. със специалност "Техника и технология на производството и обслужването в ЗХ" с прием от осми клас и четири годишен курс на обучение. През следващата година е открита и специалността "Счетоводна отчетност". От 1993 г. е въведена нова професия - хотелиерство, така че през учебната 1994/ 1995 г. в пъви курс се приемат ученици в три техникумски паралелки : "Счетоводна отчетност", "Технология и мениджмънт в производтсвото и обслужване в ЗХ" и "Мениджмънт в хотелиерството". Тогавашен директор е Величко Ачев. Към училището има задочно обучение със същите специалности.

Със заповед НРД 14.04 от 4 април 1995 г. на Министерството на образова-нието, науката и технологиите от началото на учебната 1995/1996 г. СПТУ по обществено хранене се преобразува в ТИТ "Алеко Константинов"-Велинград От края на 1996 г. до днес негов директор е инженер Александър Табаков. От 1998 г. се откриват и две нови паралелки след седми клас, с петгодишен курс на обучение. Едната е с интензивно обучение на английски език, а другата е по българо-австрийски проект BAK-TOURMAN (начало 1998г), с усилено изучаване на немски език. С въвеждането на специалността "Мениджмънт в туризма" се акцентира върху: Разработване на учебн план, разработване на учебни помагала, подобряване на инфраструктурата(обзавеждане на компютърни кабинети и учебни туристически бюра), квалификация на учители. Със заповед №РД-09-332 от 07.04.2003

Контакти

Професионална гимназия по икономика и туризъм Алеко Константинов

Град Велинград, Община Велинград, бул.Съединение№49
Телефон: 035954075
Факс: 035952682
Интернет сайт: www.pgit-velingrad.info

Галерия

ПГИТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
ПГИТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
ПГИТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
ПГИТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
ПГИТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
ПГИТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
ПГИТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
ПГИТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
ПГИТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

Още Училища в Град Велинград

Професионална гимназия по дървообработване Иван Вазов

Професионална гимназия по дървообработване Иван Вазов, Велинград

Професионална гимназия по дървообработване Иван Вазов - Велинград е една от най - реномираните професионални гимназии. Училище с богата история, която през годините претърпява редиц