Регистър на училищата

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински, Град Генерал Тошево - Проекти

гимназия тодор рачински генерал тошево

гимназия тодор рачински генерал тошево, пг по земеделие генерал тошево, пг по земеделие тодор рачински, професионална гимназия генерал тошево, генерал тошево, гимназия по земеделие, гимназия тодор рачински

Галерия

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Проекти

*BG16RFOP001-3.002-0001-C01  „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево“


Проектът се осаществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура  BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Целта на МОН чрез настоящия проект е да се инвестира в цялостно обновяване  на училищната инфраструктура в Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево, което ще доведе до подобряване на условията за провеждане на учебния процес.

Основни дейности , които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящият проект са:Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителна и ВиК инсталации, основен ремонт на покрива и спортните площадки и др. С изпълнението на проекта  в сградата ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. Строителните дейности ще обхванат целия учебен корпус, физкултурния салон, както и прилежащото дворно място.  По проекта се предвижда и доставка на модерно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.Срок за изпълнение на договора: 30 месеца ( 09.11.2016 - 09.05.2019г.)
Стойност на договора: 1 299 999,99 лв.
Финансиране от ЕС – ЕФРР: 1 104 999,99 лв.
Национално финансиране: 195 000,00 лв.


2. Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) –фаза І“  89.252.196.221/

            

Основна цел на проекта е създаване на условияза повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
            

Специфични цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите,
творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
2.Преодоляване на образователните д ефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности
в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
4. Включване на по - голям бр ой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви
и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
5. Превръщане на училището в по - привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната
система, и изграждане на по - голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
6. Създаване на ефективни механизми за у частие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне
изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
7.Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на
образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие
на способностите на учениците.
8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание,
устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Контакти

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински

Факс: 057314593
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Генерал Тошево

Средно училище Никола Йонков Вапцаров

Средно училище Никола Йонков Вапцаров, Генерал Тошево

Средно училище Никола Йонков Вапцаров, Генерал Тошево е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило врати

Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев, Кардам

Основно училище Христо Ботев е учебно заведение в село Кардам, Община Генерал Тошево. Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си ста

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински, Генерал Тошево

С избора си на ПГЗ „Т. Рачински“ получавате: Интензивно изучаване на английски език; Провеждане на производствени практики в реални условия; Общежитие за всички