Регистър на училищата

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, Град Видин

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН
Информация

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН е учебно заведение, единственото в регион Видин, в което се обучават деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множество увреждания.

 

В училището се обучават деца, обхванати в тежки групи за деца с множество увреждания, в паралелки от първи до осми клас и професионална паралелка със специалност Работник производството на кулинарни изделия в заведенията за обществено хранене и развлечения.

 

Екипът от висококвалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит поддържат привлекателна среда на реализиране на образователно - възпитателния процес чрез атмосфера на хармония, ред, сигурност и взискателност, чрез изграден и ежедневно опазван положителен микроклимат / търсене не само между педагогически и друг персонал, а и на ниво учители, ученици, родители /, чрез запазване на училищните традиции и иновации в учебните и извънучебните дейности.

 

От 2009 година с Наредба №1/23.01.2009 година за обучение на деца и ученици със СОП и / или хронични заболявания в помощно училище се приемат ученици минали ЕКПО и одобрени със заповед на министъра на образованите, младежта и науката.

 

Контакти

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

Град Видин, Община Видин, ул. Екзарх Йосиф I № 51
Телефон: 094600776, 094600779

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

Още Училища в Град Видин