Регистър на училищата

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО, Град Габрово - Специалности

висш технически университет габрово

висш технически университет габрово, технически университет габрово, ту габрово, университети и колежи габрово

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО
Специалности

 

Обучението в ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО се извър­ш­ва в три факулте­та от 17 ка­тед­ри. Редовна и задочна форма на обучение за об­ра­зователно-квалификационна степен бакалавър в следните про­фе­сионални на­правления и специалности:

 

Факултет Електротехника и електроника:

 

Направление Електротехника, електроника и автоматика

 

 • Автоматика, информационна и управляваща техника

 

 • Електроенергетика и електрообзавеждане

 

 • Електроника

 

Направление Комуникационна и компютърна техника

 

 • Комуникационна техника и технологии

 

 • Компютърни системи и технологии

 

Факултет Машиностроене и уредостроене:

 

Направление Машинно инженерство

 

 • Дизайн, техника и технологии в текстила

 

 • Компютърни технологии в машиностроенето

 

 • Мехатроника

 

 • Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника

 

 • Хидравлична, пневматична и топлинна техника

 

Направление Материали и материалознание

 

 • Технология на материалите и мениджмънт

 

Направление Общо инженерство

 

 • Компютърен дизайн в индустрията

 

 • Техника и технологии за опазване на околната среда

 

Факултет Стопански:

 

Направление Социални дейности

 

 • Социални дейности

 

Направление Администрация и управление

 

 • Публична администрация

 

 • Стопанско управление

 

Направление Икономика

 

 • Икономика на търговията

 

Направление Общо инженерство

 

 • Индустриален мениджмънт

 

Студентите завършващи Технически университет - Габрово получат образователно-квалификационна степен бакалавър, ма­ги­стър, както и образователната и научна степен доктор.

 

Обучението на студентите за придобиване на образователно-ква­ли­фи­­ка­ци­он­на степен бакалавър е с продъл­жи­тел­ност осем семестъра, съгласно съ­ответните дър­жав­ни изисква­ния за редовна форма на обучение.

 

Обучението на задочните студенти е с продължителност осем се­­­мес­­търа за об­ра­зо­вателно-ква­ли­фи­­кационна степен бакалавър. Учеб­ната го­ди­на включва два се­местъра очни занятия с продължителност 18 учебни дни, а из­питите се полагат все­ки месец по предложен от студентите график. За­вър­ши­лите бакалавърска сте­пен могат да продължат обучението си в ма­гис­тър­ска степен със срок на обу­че­ние от два до пет семестъра, в редовна и за­доч­на форма на обучение. Учебният процес за всички специалности завършва със защи­та на дип­­ломна работа или с държавен из­пит.

 

Контакти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО

Град Габрово, Община Габрово, ул. Хаджи Димитър 4
Телефон: 066801144
GSM: 0898969995
Факс: 066801155
Интернет сайт: www.tugab.bg

Галерия

Още Училища в Град Габрово

Център за специална образователна подкрепа - Габрово

Център за специална образователна подкрепа - Габрово, Габрово

Центърът за специална образователна подкрепа - Габрово е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности. Води началото си от 1967 г., като п

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Габрово

Основно училище Христо Ботев в град Габрово води началото си от далечната 1862 година, когато даскал Пенчо Гърбата открива първото училище. През своето 150 годишно съществуване училище Христо Ботев &n

ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ

ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ, Габрово

От своето създаване до днес ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ гостоприемно отваря вратите си, за да въведе с любов своите възпитаници в тайнството на знанието. Започнало е със седем паралелки от осем учители, в настоя

СОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ

СОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ, Габрово

Мисия на училищетоосигурява пълен курс на задълбочена и качествена общообразователна подготовка на ученицитеформира личностти с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско