Регистър на училищата

ПГЕЕ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ, Град Бургас

гимназии в бургас

гимназии в бургас, гимназия бургас, гимназия константин фотинов бургас, гимназия по електроника, гимназия по електротехника, гимназия по електротехника и електроника, пгее бургас, професионална гимназия бургас, училище бургас

ПГЕЕ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ
Информация

ПГЕЕ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ

 

ПГЕЕ"К.Фотинов" е създадена през 1879 г. като девическо училище и вече 134 години непрекъснато променя профила си. През 1967 г. се преобразува в СПТУ по електротехника. 46 години гимназията обучава ученици по специалности, които са актуални на пазара на труда. Основни направления са електротехника и електроника. От 6 години има прием в специалност Компютърна техника и технологии, която има приложение във всички сфери на обществения живот. От учебната 2012/2013 година започва прием за специалност Програмно осигуряване, а от 2013/2014 – Програмно осигуряване.

В гимназията има клубове за извънкласни форми: хор за патриотични песни, гвардейски блок, танцов състав и от тази учебна година ще се създаде оркестър за духова музика. Успешно се осъществяват редица европейски проекти, във връзка с които нашите ученици системно посещават европейски страни-партньори и реализират своята учебна практика.
Гимназията разполага с отлична материална база - специализирани кабинети, лаборатории и компютърни зали.
С цялостната си учебно-възпитателна дейност и културни изяви ПГЕЕ "К.Фотинов" се налага като успешна и желана образователна институция, чийто възпитаници намират реализация в професионалната област или продължават образованието си във висши учебни заведения.

В училището се обучават 25 паралелки с общо 624 ученици.

 

За учебната 2013/2014 година е осъществен следния прием:


Прием след VII клас:

 

  • Телекомуникационни системи
  • Компютърна техника и технологии
  • Възобновяеми енергийни източници
  • Програмно осигуряване – нова

Ръководство на училището

Коста Папазов – директор
Сийка Петкова – пом.-директор по учебната дейност
Кунка Георгиева – пом.-директор по производствена дейност

Европейски проекти

Училището е работило и работи по следните европейски проекти:

1. Проект „Здрав дух в здраво тяло” по програма Трансгранично сътрудничество между България и Турция.
2. Проект към МОН – /ИКТ/ информационни и комуникационни технологии в училище.
3. Проект № BG 051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели“ с подкрепата на Microsoft.
4. Проект „Автоматизация в действие” за мобилност на 20 ученици в Италия.
5. Проект към секторна програма Коменски – „Доброволци в училище”.
6. Програма „Приятели на архивите“ към Държавен архив гр.Бургас. Участват 11 ученици от 10-ти и 11-ти клас.
7. Проект по секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност мобилност за ученици, Темата на проекта „На „ти“ с електрониката“ с партньор от Германия – Виталис.
8. Проект по СП Леонардо да Винчи, Партньорства с, Германия.
9. Проект по СП Коменски, Партньорства.
10. Проект „Ученически практики“ към МОН с подкрепата на Европейски социален фонд с номер BG051PO001-3.3.07-0001.
11. Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите кадри“, съфинансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“.
12. Проект BG051PO001-4.2.05-001 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ (Успех). – 15 клуба

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПГЕЕ К. Фотинов е едно от 10-те училища в страната, което беше поканено от Майкрософт България да бъде партньор в проекта - „ Актуализиране на образователния процес в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ”, град Бургас в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ“.


Учители от гимназията, преподаващи Информатика и ИТ / общо 5 на брой / преминаха обучение в централата на Майкрософр България. Елитни преподаватели и специалисти обучиха учителите в следните основни направления - Windows Server, SQL Server, два модула за приложения за разработка - NET, Expression Studio. Направени бяха и нови учебни програми за обучение на учениците, съобразени със знанията и уменията, които трябва да получат те и след това да могат да работят в ИТ компании. Получавайки сертификати, учителите обучиха близо 155 ученика от гимназията от специалностите - „Компютърна техника и технология“ и „Компютърни мрежи“.


По проект бяха обзаведени 2 кабинета с по 13 работни места, със сървъри Windows Server MultiPoint 2012 и терминални станции.


Създаден е и сертификационен център на Certiport, който е оторизиран да провежда изпити за Microsoft Office Specialist, Microsoft Technology Associate и др.за сертификати, които са международно признати.

 

Учениците от гимназията, които желаят да учат и работят във сферата на техологиите, свързани със изискванията на ИТ компаниите, могат да се явят за следните сертификати, които покриват минимум стандартите за работа в ИТ сектора :

 

  • Мрежова поддръжка
  • Програмиране
  • Управление на База данни


До края на месец Юни бяха сертифизирани 19 ученика от гимназията.

 

Контакти

ПГЕЕ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ

Град Бургас, Община Бургас, ул. Христо Ботев 42
Факс: 056817691
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Бургас