Регистър на училищата

ПГЕЕ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ, Град Бургас - Прием и Специалности

гимназии в бургас

гимназии в бургас, гимназия бургас, гимназия константин фотинов бургас, гимназия по електроника, гимназия по електротехника, гимназия по електротехника и електроника, пгее бургас, професионална гимназия бургас, училище бургас

ПГЕЕ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ
Прием и Специалности

Прием

Прием след VII клас :

 

  • Компютърна техника и технологии
  • Телекомуникационни системи
  • Възобновяеми енергийни източници
  • Програмно осигуряване
  • Електрически машини и апарати


Прием след VIII клас :

 

  • Електрически инсталации
  • Компютърна техника и технологии


Специалността "Телекомуникационни системи" е привлекателна, перспективна и дава големи възможности за развитие и професионална реализация. Изучаваните предмети по време на курса на обучение дават възможност на младите и амбициозни хора да са в такт с бързопроменящите се електронни цифрови и мобилни технологии.
Учениците, обучаващи се в тази специалност след курса на обучение имат система от знания и умения, които ще допринесат за бъдещата им реализация като професионалисти: реализират различни електронни схеми, изготвят техническа документация, сравняват предимствата и недостатъците на електронни устройства, диагностицират.

 

Обучението на учениците по професията - компютърна техника и технологии включва обща, отраслова и специфична професионална подготовка и задължителната чуждоезикова подготовка.Специфичната подготовка включва изучаването на съвременните микропроцесорни и компютърни системи, приложни програмни продукти и информационни технологии, компютърни архитектури, системен и приложен софтуер и др. Подготовката е съпроводена и със задълбочаване на определени раздели от дисциплините, включени във общата и отраслова подготовка. Акцентът е върху дисциплини, осигуряващи задълбочени познания в областта на перспективни направления като "Архитектура и асемблиране на компютърните системи и мрежи", "Приложно програмиране.
Завършилите пълния курс на обучение по професията трябва да умеят да инсталират
необходимия системен специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталират приложен софтуер според изискванията на клиента и да предават компютърната система в завършен вид, да използват средствата за автоматизирано проектиране и прилагат усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното място.


Автоматизацията е във всеки офис и във всеки дом, а това е залог за добро бъдеще и перспективи пред нашите ученици. 
Отличната общообразователна и професионална подготовка са солидна основа за ефективна реализация на нашите ученици във всеки ВУЗ. Специалистите по автоматизация на дискретните производства намират широко поле на изява в различни сфери на индустрията, енергетиката, транспорта, банковото дело, комуникациите.


Възобновяеми енергийни източници са слънчевата, вятърната, водната, геотермалнатаенергия и тази, която се получава от растителна и животинска биомаса. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от българското и европейското законодателство. Това е една нова специалност отговаряща на потребностите на времето. Паралелката е с интензивно изучаване на английски език. През периода на обучение учениците ще се запознаят детайлно с устройството и начина на работа на възобновяемите енергийни източници, ще придобият знания свързани с монтажа, поддръжката и ремонта им

 

Програмно осигуряване е нова специалност, която се налага в професионалното обучение от пазара на труда. Професионалната подготовка осигурява знания за: съвременни програмни езици и работа с тях; технология на програмирането; компютърни системи и мрежи; компютърна графика и WEB дизайн; приложни програмни продукти; интернет програмиране.

 

Специалността "Електрически мащини и апарати" дава на учениците необходимите знания в областта на видовете, устройството и действието на електрическите машини, трансформатори и апарати. 
Целта на обучението е на базата на тези знания и умения да се усвоят и съвременните начини за управление, защита и контрол на действието на електрическите съоръжения. Знания се усвояват и за производството и ремонта на различни машини и апарати. Практическите умения са насочени за направата на различни електрически инсталации, ремонта на трансформатори и асинхронни двигатели.


Специалността “Електрообзавеждане на производството” дава възможност за придобиване на знания, практически и личностни умения за извършване на дейности по проектиране, изработване, присъединяване към захранването, поддръжка и ремонт на осветителни, силови, сигнални, защитни и други видове електрически инсталации в сгради. Професията е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодадели. След завършване обучаемият ще може - свободно да разчита и изработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгърнати схеми на техническата документация, да изпълнява електромонтажни дейности, да си служи с контролно - измервателни инструменти и апарати, използвани при експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на промишлени предприятия, да извършва оперативни превключвания с оглед сигурността на работа на електрообзавеждането и икономичността на електрическите схеми, да измерва и изпитва електрически уредби, устройства, уреди и апарати за ниско напрежение, да извършва необходимите изчисления за избор на електрообзавеждането и да го избира по каталог

 

Контакти

ПГЕЕ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ

Град Бургас, Община Бургас, ул. Христо Ботев 42
Факс: 056817691
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Бургас