Регистър на училищата

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград - Дейност

интегриране на децата с различия благоевград

интегриране на децата с различия благоевград, методически дейности благоевград, педагогически дейности благоевград, приобщаващо образование благоевград, психолози и опитни педагози благоевград, регионален център за подкрепа благоевград, ресурсни учители благоевград, ресурсно подпомагане на деца благоевград, ресурсно подпомагане на деца със соп благоевград, ресурсно подпомагане на ученици благоевград, ресурсно подпомагане на ученици със соп, рцпппо благоевград, рцпппо област благоевград, специализирано обслужващо звено благоевград, център даряващ вярва и надежда благоевград, център даряващ любов и надежда благоевград, център за подпомагане на деца със соп благоевград, център за подпомагане на на ученици със соп, център за приобщаващо образование благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Дейност

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Благоевград развива дейност като гарант в сферата на равния достъп до образование:

 

 • осигурява координация на дейностите във връзка с оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;

 

 • координира с детските градини и училищата, където няма възможност за формиране на екип за подкрепа за личностното развитие, осигуряването на ресурсни учители и други педагогически специалисти;

 

 • оказва методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на област Благоевград;

 

 • извършва оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности чрез регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;

 

 

 • въз основа на оценките на екипите по чл. 188, ал. 1, одобрява или не одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 на децата и учениците със специални образователни потребности;

 

 • организира повторна оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности при несъгласие на родителя с оценката по чл. 189, т. 2 или с предложената допълнителна подкрепа;

 

 • изразява становище за определяне на формата на обучение на учениците със специални образователни потребности;

 

 • изразява становище за насочване на деца и ученици със специални образователни потребности за обучение в изнесени групи и паралелки в центрове за специална образователна подкрепа въз основа на оценка на образователните потребности на детето или ученика след заявено желание на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището или на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;

 

 • осигурява ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в детски градини и училища на територията на областта;

 

 • съдейства за включването и участието на родителите и педагогическите специалисти в дискусии по въпросите на приобщаващото образование;

 

 • консултира учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за избор на професия за професионално образование и обучение и за професионална реализация;

 

 • консултира родителите и педагогическите специалисти за условията и реда за отлагане от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности;

 

 • участва в провеждането на изследвания по въпросите на приобщаващото образование;

 

 • събира, анализира и обобщава информация относно потребностите, нагласите и резултатите, свързани с процеса на приобщаващото образование;

 

 • провежда краткосрочни модулни обучения на помощник на учителите.

 

РЦПППО - Благоевград има и функции, свързани с квалификационната дейност на педагогическите специалисти в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, като:

 

 • провежда и организира обучения на педагогически специалисти;

 

 • издава удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията и присъждат квалификационни кредити за проведените обучения (приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 на Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - ДВ, бр. 75 от 2016 г.).

 

Контакти

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Благоевград

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Братя Иванови 7
Телефон: 073833341
Интернет сайт: rescentre-blagoevgrad.eu

Галерия

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград

Още Училища в Град Благоевград

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски, Благоевград

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в Благоевград. Води начал

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Благоевград

НХГ Св. Св. Кирил и Методий, Благоевград е учебно заведение, открито със заповед на Министъра на народната просвета от 29.08.1991 година. Гимназията е правоприемник и продължител на Полите

Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски

Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски, Благоевград

Средно училище с изучаване на чужди езици Св. Климент Охридски, Благоевград е учебно заведение с дългогодишна история, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

Природо - математическа гимназия Академик Сергей Корольов

Природо - математическа гимназия Академик Сергей Корольов, Благоевград

Природо - математическа гимназия Акад. Сергей П. Корольов, Благоевград е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Благоевград

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по път

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, Благоевград

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Наследник на първото техническо училище в областта, създадено през 1959 г. за нуждите на развиваща