Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски, Град Благоевград - Екип

заведение за деца със соп благоевград

заведение за деца със соп благоевград, обучение на деца със соп благоевград, пу св паисий хилендарски благоевград, специализиран център благоевград, специализиран център за деца благоевград, специализирано заведение за деца благоевград, училище за деца със соп благоевград, център за деца със соп благоевград, център за соп благоевград, център за соп св паисий хилендарски, център за соп св паисий хилендарски благоевград, център св паисий хилендарски благоевград, цсоп благоевград, цсоп св паисий хилендарски, цсоп св паисий хилендарски благоевград

Галерия

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Екип

Екип от добре подготвени специалисти - специални педагози, логопеди, психолог, медицински специалист, работят съвместно с родители, обществени организации и представители на общността, за да могат децата с увреждания да развият своите способности и да се чувстват полезни.


Възпитаниците на ЦСОП Св. Паисий Хилендарски, Благоевград са различни, но си остават деца на своето време. Те се обучават по индивидуални учебни програми по всички предмети и получават добра подготовка, съобразена с техните обучителни особености, възможности и потребности, придобиват необходимите знания и умения за социална адаптация и професионална реализация.


За осигуряването на адекватна и висококвалифицирана образователна подкрепа, ЦСОП Св. Паисий Хилендарски разполага с екип от квалифицирани специалисти, включващ:

 

Специални педагози - висококвалифицирани специалисти, отдадени на обучението, възпитанието и грижите за децата със специални образователни потребности.

 

Логопеди - в логопедичния кабинет се извършва диагностика, рехабилитация и корекция на всички комуникативни нарушения. Логопедичната терапия се провежда индивидуално и групово. Групите се сформират съобразно вида и степента на нарушението, възрастовите и индивидуални особености, нормативните изисквания. Логопедичната терапията се осъществява по индивудуален корекционен план, включващ различни методи, техники и способи на работа.

 

Психолози - в психологическия кабинет се извършва проучване, проследняване и подпомагане на психичнотото развитие и здраве на децата и юношите- психо социална рехабилитация. Психологът предлага психодиагностични изследвания и съответно изготвя доклади и становища в областите на когнитивното, интелектуалното, емоционално- волевото и психомоторното развитие на децата. Във връзка с дейността си, психологът изготвя доклади за оценка на образователните потребности на учениците и участва в изработването на индивидуални образователни програми. Психологът предлага конкретни мерки и дейности, съобразени с индивидуалните особености на отделните ученици, като оказва методическа и експертна помощ и подкрепа на учителите, логопедите, терапевтите, като същевременно осъществява връзка с родители, настойници и попечители.

 

Кинезитерапевти - след запознаване с медицинските документи за всяко лице, кинзитерапевтът прави функционална диагностика, локален статус, измервания, с цел установяване дали има и какви са физическите нарушения на децата. След получената от изследванията информация, за всяко нуждаещо се дете се изготвя индивидуален план за рехабилитационна подкрепа и се определя методика на работа. Във връзка с изготвения индивидуален план се избират необходимите дейности- изправителна гимнастика, ЛФК, координационни упражнения, засилване на мускулатурата с понижен тонус, масажни похвати и други.

 

Кинезитерапията е неизменна част от работата с деца със специални потребности. В зависимост от физическото състояние на децата, кинезитерапията се провежда индивидуално и в по- редки случаи на малки групи. Целта на кинезитерапията е подобряване на физическото развитие и състояние на учениците, обогатяване на физическата култура и дееспособност, стимулиране и предотвратяване на по-нататъшни изменения.

 

Помощник-учителите подпомагат специалните педагози при подготовката на децата, като участват активно в образователно- възпитателния процес и извънкласните дейности под ръководството на специалните педагози. Помощник- учителят съдейства на специалните педагози при подбиране на подходящи методи, средства и материали за реализиране на специалните функции на ЦСОП.

 

Медицинско лице - следи за развитието на децата и в случай на инцидент оказва спешна помощ на пострадало дете до пристигане на екип на Бърза помощ.

 

Контакти

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски

Телефон: 073850037
Факс: 073850037
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Благоевград